Petice za obnovení Království českého

neděle 10. leden 2010 13:47

My , níže podepsaní občané, naléhavě žádáme  příslušné orgány České republiky, aby  co nejdříve uspořádaly celostátní referendum, ve kterém by se občané této země svobodně  vyjádřili, zda chtějí zachování stávajícího republikánského systému vlády nebo obnovu Království českého na principech moderní demokratické  ústavní monarchie západoevropského typu běžné v řadě vyspělých zemích Evropské unie.

 

Proč ?

 

1. Politický marasmus republikánského systému vlády se již po léta prohlubuje a není  vnitřní síly, která by byla schopna tento proces,  pro život prostých   občanů tak  zhoubný,   zastavit. Instituce voleb, mediální kritiky a politické opozice selhávají. Z volebního procesu jsou ekonomickými , zákonnými i mediálními  bariérami vyloučeny malé strany .Média sice  mohou   mluvit , ale nemohou sjednat nápravu. Politická opozice se vyhýbá účinným opatřením, která by vedla k nápravě, neboť v očekávání znovuzvolení  , většinou již po dvacet let recyklovaných politiků,  a tím přístupu k ekonomickým zdrojům státu a obcí, toleruje  vládním stranám jejich tunelování v očekávání téhož přístupu v případě  zvolení.   Politici tak snadno přes své mocenské páky „zametají kauzy pod koberec“ a ty, převrstveny dalšími, upadají beztrestně v zapomenutí. Politika tak přestala být službou občanům a stala se pro politiky a s nimi spřažené podnikatele výnosným podnikáním.

 

2.  Organizovaný zločin a korupce prorůstají do nejvyšších pater politiky a státní správy. Politické strany ,bez rozdílu levé či pravé orientace ,  a jejich představitelé či exponenti  v příslušných pozicích a funkcích  na celostátní i obecní úrovni , poskytují politické krytí klientelistickým podnikatelským skupinám, které rozkrádají (privatizují)  státní i obecní majetek   a  tunelují státní i obecní rozpočty,  za což  politici získávají od svých klientů příslušný podíl na kořisti . Vytvářejí tak politicko podnikatelské zájmové kartely.

 

3. Aby si politici a klienti zajistili beztrestnost zaštiťují se nejen  imunitou , ale především,   kumulací a privatizací  všech  složek demokratické moci, totiž legislativy ( moc zákonodárná reprezentovaná dvoukomorovým parlamentem) , exekutivy ( moc výkonná reprezentovaná  vládou a státními strukturami) a  justice  (moc soudní    reprezentovaná institucí státního zastupitelství  a soudy),  a tak je dostávají pod svou totální kontrolu. Je tím hrubě porušován  elementární zákon demokracie, že totiž  z vůle lidu v demokratických volbách zvolená legislativa dává společnosti zákony, včetně nejvyššího - ústavy,  která platí  pro každého občana  bez výjimky,    vláda je povinna podle nich  spravovat prostřednictvím státního aparátu   společnost  a justice vykonávat spravedlnost.

 

4. Republikánská demokracie se  změnila v klientelisticko korupční  privátní demokracii a arogantní nadvládu politických a státních institucí  ve které se občan v řadě případů nemůže dovolat spravedlnosti a je nucen utíkat se k  institucím evropským.

 

5. Všechny politické krize jsou způsobeny  bezohledným  bojem politiků o moc a tím přístup k veřejným , státním a obecním,  finančním zdrojům a majetku za účelem jejich tunelování či privatizace za úplatu. Tento boj  český  stát ničí  vnitřně  a diskredituje  mezinárodně. Lid, občané , to je stát,    nemá možnost   operativně  se bránit, protože vládnoucí i opoziční politici nejsou při  nakládání se státními a obecními statky účinně kontrolováni žádnou institucí. Demokracie bez autority se tak  mění v anarchii a politickou zvůli jednotlivců a skupin ohrožující vnitřní stabilitu i mezinárodní postavení českého státu.

 

6. Politiky a jejich klienty vytunelované a rozkradené státní a obecní nemovité i likvidní statky vytvořené prací  občanů pak chybí ve školství, zdravotnictví , vědě,  při výstavbě infrastruktury, pomoci zemědělství, ve tvorbě důchodových zdrojů, při podpoře malého a středního podnikání  atd.,   a toto  zatížení je opět přenášeno na občany ( poplatky, daně, nízké mzdy, vysoké ceny  energií atd.)

 

Jak z toho ven?

 

1. Demokracie bez autority , ve které politici a jejich klienti stojí  v podstatě mimo kontrolu, neboť volby i média jako strážci demokracie na ně  nestačí,  se mění ve  středověkou demokracii loupeživých rytířů a lapků .Finanční prostředky a nemovitosti jsou odebírány formou daní a privatizací těm, kteří je vytvořili a poskytovány těm, kteří k jejich vytvoření nepřispěli a parazitují na společnosti bez ohledu na to, jsou li příslušníky nejnižších , či nejvyšších společenských vrstev.

 

2. V podmínkách současné euroatlantické demokracie může být monarchistický princip vlády implantován do systému  výkonu  státní moci prostřednictvím osoby panovníka, který vystupuje  pouze jako obhájce ( defensor) demokracie ,  spravedlnosti a humanity z vůle lidu a milosti Boží.

 

3. Panovník v demokracii nemůže vládnout. Vládnou občany volený parlament a vláda , spravedlnost vykonávají podle zákonů vydaných parlamentem orgány justice  . Panovník však musí mít z ústavy právo kontrolovat výkon všech tří mocí v tom smyslu, že nejen zjišťuje nedostatky při jejich  výkonu , ale má možnost i účinného sjednání nápravy.

 

4. Z toho důvodu musí být panovník vybaven příslušnými orgány. Pod jeho  pravomoc proto spadá Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro boj s organizovaným zločinem a korupcí,  finanční policie, kancelář ombudsmana a hradní stráž.

 

5. Aby mohl panovník operativně řešit patové situace v parlamentu, případně zasahovat do hlasování o zákonech  zásadním způsobem ovlivňujících stát a život společnosti,  musí být z ústavy vybaven potřebným počtem tak zvaných „ zlatých hlasů“ , se kterými operativně zasahuje.Tím předchází přetahování poslanců soupeřícími stranami  prostřednictvím  korupce , terorizování  a vydírání před dalším kolem hlasování a urychluje přijímání potřebných zákonů. Panovník může   iniciovat zákony   vedoucí k nápravě poměrů ve státě a trvat  na jejich urychleném a transparentním přijetí.

 

6. Aby byl panovník dobře informován o vnitrostátní  i zahraniční problematice a mohl prezentovat svůj názor,   schází se  pravidelně se skupinou nejvyšších státních úředníků složenou z  předsedy vlády, ministra vnitra, ministra zahraničních věcí, ministra obrany, ministra financí , policejního prezidenta a šéfů nejdůležitějších zpravodajských služeb. Na dobu nezbytnou pro ozdravení státních financí ( státního rozpočtu a dluhu) minimálně na úroveň Maastrichtských  kriterií  je ministr financí   jmenován a odvoláván  panovníkem  z řad nepolitických odborníků     a spadá  pod jeho přímou  pravomoc.

 

7. Aby mohl panovník zajistit výkon spravedlnosti jmenuje na návrh příslušných orgánů soudcovské samosprávy nejvyššího  státního zástupce a dozorující státní zástupce, dále předsedy   Nejvyššího soudu a  Nejvyššího správního  soudu.  Pokud by se tito úředníci zpronevěřili výkonu svých funkcí má právo je z funkce odvolat s konkrétním zdůvodnění tohoto kroku a požádat orgány soudní samosprávy o navržení jiných.

 

8. Vrcholní představitelé zákonem stanovených  státních, polostátních , obecně prospěšných či veřejnoprávních významných institucí , profesních sdružení  a církví se automaticky stávají členy virilního ( bezplatného) senátu, čímž je zajištěna apolitičnost a odbornost senátu při schvalování zákonů a dalších právních norem navržených poslaneckou sněmovnou obsazovanou na základě demokratických voleb podle politického klíče. Kromě jiného virilní senát  navrhuje a jmenuje  z řad významných osobností členy mediálních rad a na základě doporučení orgánů soudní samosprávy  jmenuje a odvolává členy Ústavního soudu. Reprezentuje tak   základní kámen občanské samosprávy.

 

Osoba panovníka.

 

1. Dynastie , první panovník, je volen v celostátním referendu a proto je panovníkem z vůle lidu a Boží milosti. Jeho posláním je být defensorem demokracie , spravedlnosti a humanity, sjednocovat bez výjimky  národ a občany, neboť je personifikací státu, který trvá bez ohledu na právě vládnoucí vlády či režimy. Stává se tak čtvrtou,  lidem a Bohem ustanovenou kontrolní složkou státní moci.

 

2. Panovník může být z výkonu svého poslání odvolán celostátním referendem iniciovaným parlamentem  pokud se výkonu svých  funkcí vyplývajících z ústavy, které je jako nejvyššímu zákonu země  podřízen i on,  prokazatelně  zpronevěří. Mechanismus impeachmentu však musí být z ústavy nastaven tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.

 

3. Před  uskutečněním referenda na  výběr panovníka musí být vypracována ústava Království českého a seznam uchazečů o český trůn. Z  hlediska legitimity ,  historie a znalosti českých poměrů zastává zcela mimořádné postavení potomek posledního českého krále Karla I. Habsbursko - Lothrinského. Panovník musí být dobrým  Evropanem vyznávajícím hodnoty euroatlantické křesťanské civilizace o jejichž naplnění  usiluje Evropská unie.

 

4. Finanční náklady na obnovený  institut panovníka nesmí překročit náklady na  institut presidenta republiky, respektive stávající náklady panovníkovi podřízených institucí. Značné úspory státních financí se dosahuje virilitou senátu a odměňováním všech   ústavních činitelů včetně panovníka  , státního aparátu a managementu státních či polostátních  podniků,  na základě výše průměrného platu nepodnikatelské sféry ve státě  za uplynulý rok, násobeného ze zákona stanoveným  koeficientem a korigovaného vývojem hrubého domácího produktu za uplynulý rok. Všechny příjmy  ústavních činitelů a státních zaměstnanců se daní podle zákona.

 

Poslední měsíce nade vší pochybnost prokazují , že nepolitická vláda s omezeným vlivem politiků  je efektivnější nežli vláda politiků, kteří energii utrácí v neustávajících  bojích mezi sebou o totalizaci  moci a tím přístup k finančním a nemovitým zdrojům státu.

My, níže podepsaní občané, nechceme  změnit společenský řád či politický režim této země. Chceme jen účinně napravit   systém výkonu demokratické moci a tím politickou atmosféru  tak, aby občan mohl opět  věřit  své vládě a státu  a vážit si jich.Nemůžeme čekat, že nějakou podstatnou změnu za nás udělají politici. Musíme je k tomu dotlačit všemi  prostředky , které demokracie nabízí , včetně jejich výměny v nejbližších volbách.

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

Souhlasím s textem Petice za obnovní Království českého.

 

Příjmení jméno             Povolání        Bydliště ( obec)                                                     Podpis                            

( tiskacím písmem)

 

 

Václav Makrlík

Václav Makrlík

Václav Makrlík

Chci psát na politické a ekonomické téma, zamýšlet se nad možnostmi nápravy současné politické situace a eroze státních struktur.

Absolvent Vysoké školy ekonomické, působil v ekonomických, manažerských a diplomatických pozicích. Nyní v důchodu publicista a spisovatel, člen monarchistické strany Koruna Česká a Unie evropských federalistů.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora