Komentář k Petici za obnovení Království českého

neděle 10. leden 2010 14:03

1. Jde o systémové, nikoliv jen  dílčí , řešení problémů vnitropolitické scény, především totalizace moci politiky ve vedení nejsilnějších stran  a s tím spojeným organizovaným zločinem a korupcí na nejvyšších stupních moci a státních struktur touto mocí ovládaných.   2. Návrh formuje poslání čtvrté , tedy kontrolní,  státní moci, kterou je panovník a vybavuje ho z ústavy potřebnými pravomocemi a nástroji, aby tuto kontrolu mohl ve spolupráci s dalšími  složkami moci účinně vykonávat

3. Cílem návrhu je limitovat moc politiků a nahradit ji v žádoucí míře mocí panovníka, ale především virilního, neplaceného a nevoleného senátu, do kterého vstupují odborníci na základě svých celoživotní prací prověřených odborných schopností  a morálních vlastností a nikoliv na základě držení příslušné stranické legitimace či jmenování jinou mocí. To představuje významné a účinné posílení občanské  samosprávy a tím demokracie a vytvoření stabilní  vlády.

 

4. Princip návrhu tvoří kombinace historicky prověřených forem vlády, totiž monarchistické ( dědičná moc zabezpečující kontinuitu státní moci a kontrolního principu), demokratické ( výkonná moc a část legislativní moci  zabezpečující prostřednictvím voleb účast na rozdělení moci ve státě  všem občanům bez jakéhokoliv rozdílu ) a aristokratické ( část legislativní moci zabezpečující odbornost legislativy, přičemž  tato aristokratičnost vychází nikoliv z dědičných privilegií , ale aristokracie ducha).

 

5. Justiční  moc  je  zcela nezávislá  na  politické  moci a nachází se v tomto směru pod ochranou panovníka.

 

6. Mediální moc považovaná právem za další významnou složku moci ve státě je rovněž nezávislá na politické moci . Mediální rady jmenují nikoliv politické strany, ale apolitický senát jako orgán občanské samosprávy.

 

7. Petice předpokládá, že budoucí Království české bude pevnou a aktivní součástí současného integračního uskupení Evropy vytvořeného na hodnotách západní křesťanské euroatlantické civilizace bez ohledu na to, zda se bude jmenovat Evropská unie nebo Spojené státy evropské, podobně jako bylo součástí Svaté říše římské, ve které právě aktivním přístupem dosáhlo zcela mimořádného postavení.

 

8. Státní finance má na dobu nutnou k dosažení kritérií Maastrichtské smlouvy , především v ukazatelích podílu  schodku státního rozpočtu a dluhu na hrubém domácím produktu,  pod kontrolou panovník, jako symbol  personifikace státu. Úkolem ministra financí nalézajícího se pod ochranou panovníka bude co nejrychleji dosáhnout těchto kritérií.  Nebude v tomto směru podléhat legislativě a exekutivě ( parlamentu a vládě) a tím politikům a jejich krátkodobým politickým ambicím a slibům placeným  ze státních a veřejných financí.

 

9. Institut impeachmentu je ustanoven z ústavy  v životním zájmu panovníka. Druhá možnost jeho odvolání v případě, že se zpronevěří svému poslání, je totiž revoluce s nedozírnými následky,  jak historie dokládá. Impeachment panovníka neznamená impeachment dynastie.

 

10. Panovník je vybaven ústavou stanoveným počtem hlasů, se kterými vstupuje do hlasování v poslanecké sněmovně, pokud nastane patová situace, čímž urychluje legislativní proces a předchází korupci, vydírání a terorizování poslanců.

 

11. Osobu panovníka, ani dynastii,  nelze českým občanům oktrojovat. Uchazeči o český trůn se musí občanům prezentovat a zavázat se k dodržování ústavy,  jejíž součástí jsou i funkce, působnosti , práva a povinnosti  panovníka.

 

12. Panovník je z vůle lidu a milosti Boží. Hlas lidu hlas Boží. Bůh Otec  je nekonečné a věčné Jsoucno, koncentrovaná energie,  jejímiž neoddělitelnými atributy jsou  v jednotě existující hmota a duch , které existovalo před vznikem vesmíru a bude existovat i po jeho zániku. Bůh Syn představuje Bohem Otcem lidstvu seslaný humanitní princip. Duch svatý je část Boha udělená každému individuu, aby mohlo Boha poznávat exaktně  ( vědecky) či intuitivně ( pomocí teologie a víry) a nalezlo v tomto poznávání a životu dle Božích zákonů smysl své existence.

 

13. Království české takto projektované není imitací minulosti, ale moderní státní systém pro 21.století a odráží potřeby správy současné české společnosti v rámci  stávající a budoucí úrovně západní křesťanské euroatlantické civilizace.

 

Václav Makrlík

Václav Makrlík

Václav Makrlík

Chci psát na politické a ekonomické téma, zamýšlet se nad možnostmi nápravy současné politické situace a eroze státních struktur.

Absolvent Vysoké školy ekonomické, působil v ekonomických, manažerských a diplomatických pozicích. Nyní v důchodu publicista a spisovatel, člen monarchistické strany Koruna Česká a Unie evropských federalistů.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora